Satius ambiental

satius

A Satius treballem per l'estudi, la gestió i la millora dels recursos naturals i paisatgístics en coordinació amb especialistes en geografia, ambientòlegs, biòlegs...

  • Legalització d'activitats (Llei de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats)
  • Enginyeria mediambiental (depuradores, restauracions, revalorització de subproductes...)
  • Estudis d'impacte paisatgístic
  • Estudis d'impacte ambiental
  • Assessoria legal sobre normativa de referència